Regulamin

Regulamin usług Hello Poland

(dalej również: „Regulamin”)

Postanowienia ogólne

§1

DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego;
 2. Usługodawca – Hello Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686920, NIP: 8971842378, o kapitale zakładowym 100.000 zł. Telefon kontaktowy: +48 667 999 906, adres e-mail: biuro@hello-poland.pl;
 3. Partner – właściciel lub operator Atrakcji Turystycznej zamieszczonej na Platformie Hello Poland, do której to Atrakcji Bilety są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Platformy;
 4. Atrakcja Turystyczna – obiekt o walorach turystycznych, rozrywkowych, naukowych, a także świadczący inne usługi wspomagające aktywność turystyczną i różne formy spędzania czasu wolnego, przystosowany do obsługi turystów i odwiedzających;
 5. Platforma Hello Poland lub HPL – platforma internetowa typu Market Place dostępna zarówno w formie strony www, jak i aplikacji mobilnej, będąca narzędziem marketingowym do promocji i sprzedaży biletów wstępu do Atrakcji Turystycznych oraz pozostałych produktów i usług oferowanych przez Partnera;
 6. Aplikacja Hello Poland – aplikacja mobilna czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonujące na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym iOS oraz na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej App Store i Sklep Play (Google Play) umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z HPL;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, korzystające z Platformy Hello Poland za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub witryny www w celu pozyskania informacji o Atrakcjach Turystycznych oraz zakupu Biletów;
 8. Atrakcja Partnera lub Obiekt Partnera – Atrakcja Turystyczna Partnera;
 9. Oferta – jednorazowe lub cykliczne zdarzenie biletowane, będące wejściem do Atrakcji Turystycznej, zwiedzaniem, zwiedzaniem z przewodnikiem, wejściem na wystawę stałą lub czasową, na dedykowany event lub inną formą spędzania czasu wolnego, do którego Partner ustala Pulę Biletów;
 10. Transakcja – czynność zachodząca pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, która ma na celu zakup Biletów do Atrakcji Turystycznej Partnera, przeprowadzona za pośrednictwem Platformy Hello Poland;
 11. Partner Płatności – podmiot trzeci, za pośrednictwem którego Użytkownik Hello Poland będzie dokonywał płatności za Transakcję zakupu;
 12. Bilet – potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z Oferty, występujący w dowolnej formie, a w szczególności w formie elektronicznej, którego zakupu Użytkownik dokonał za pośrednictwem Platformy Hello Poland;
 13. Opinie – opinie Użytkowników na temat Atrakcji Turystycznych, o które Hello Poland może prosić osoby, które dokonały zakupu Biletów za pośrednictwem Platformy Hello Poland;
 14. Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach HPL zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług;
 15. Uproszczone Logowanie – procedura rejestracji lub dalszego logowania do HPL za pomocą Konta Serwisu Zewnętrznego (np. „Facebook Connect” albo „Google Plus”), przy czym: – Konto Serwisu Zewnętrznego – konto Użytkownika w Serwisie Zewnętrznym („Serwis Zewnętrzny” to usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez innego usługodawcę na podstawie odrębnej umowy), które zgodnie z odpowiednim regulaminem Serwisu Zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji i danych o Użytkowniku, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Użytkownika parametry logowania (np. login i hasło Konta Serwisu Zewnętrznego). Usunięcie Konta Serwisu Zewnętrznego powiązanego już (po Uproszczonym Logowaniu) z Kontem w Portalu nie powoduje usunięcia Konta Użytkownika w Portalu, ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta w Portalu może spowodować trudności w logowaniu.
 16. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących produktów i usług własnych oraz produktów i usług Partnerów, dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 17. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z HPL oraz zawarcia Umowy o Świadczenie Usług określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu

 

§2

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z HPL w tym zasady realizacji Transakcji obejmujące nabycie Biletów za pośrednictwem HPL.
 2. Korzystanie z HPL wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z HPL, w tym do utworzenia Konta, zapisania się na Newsletter oraz zakupu Biletu.
 4. Szczegółowy zakres usług określony jest w kolejnych punktach Regulaminu.

 

§3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG / USŁUGI W RAMACH HPL

 1. Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników w ramach Konta, w szczególności następujące usługi:
  1. umożliwienie utworzenia Konta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
  2. dostęp do zakupionych Biletów;
  3. możliwość szybkiego, bezpiecznego i wygodnego zakupu Biletów;
  4. wyszukiwarka Ofert i Atrakcji Turystycznych;
  5. samodzielne pakietowanie Ofert i Biletów;
  6. kalendarium Atrakcji Turystycznych;
  7. system Ocen.
 2. Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników usługę Newslettera.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem zaznaczenia pola akceptacji Regulaminu przez Użytkownika  pod formularzem rejestracji dostępnym na HPL.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w postaci wiadomości e-mail.
 8. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   1. umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
   3. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcę;
   4. nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
  3. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 7 lub ust. 8 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§4

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Usługodawcą wysyłając email na adres: biuto@hello-poland.pl
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem z zachowaniem co najmniej 14 – dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

§5

ZASADY NABYWANIA BILETÓW

 1. HPL służy jako platforma umożliwiająca zakup przez Użytkownika od Partnera Biletów do Atrakcji Turystycznych Partnera.
 2. Zakup Biletu do Atrakcji Turystycznych Partnera możliwy jest zarówno przez Użytkowników posiadających Konto, jak również dla Użytkowników którzy nie zdecydują się na założenia Konta.
 3. Partner decyduje o opisie danej Atrakcji Turystycznej oraz puli Biletów.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się w HPL, w tym w szczególności wypełnia odpowiednie formularze o niezbędne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres email. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję i płacę.
 5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe oraz dotyczą jego osoby.
 6. Warunkiem otrzymania Biletu jest uzyskanie przez HELLO POLAND od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. HELLO POLAND zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 60 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji Kupuję i Płacę(„Zapłać”).
 7. Płatności za Bilety obsługiwane są przez Partnera Płatności.
 8. W sytuacji braku uzyskania przez HELLO POLAND potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, HELLO POLAND poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana. Transakcja nie dojdzie do skutku również wtedy kiedy HELLO POLAND uzyska informację o braku środków i jednocześnie nie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 9. Kupno Biletu za pośrednictwem HPL wiąże się z zapłatą ceny. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.

 

§6

ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z regulaminem / zasadami ustawionymi przez Partnera w ramach Atrakcji Turystycznej.
 2. Partner weryfikuje fakt posiadania Biletu przez Użytkownika m.in. za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Użytkownik powinien być w stanie wykazać Partnerowi fakt posiadania Biletu. Szczegółowe zasady weryfikacji określa Partner.

 

§7

ZASADY ZWROTU

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Partner może indywidualnie ustalić odmienne zasady zwrotu lub wymiany Biletów.

 

§8

ZASADY REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.
 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@hello-poland.pl.
 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może podać następujące informacje:
  1. dane Użytkownika, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu Transakcji,
  2. datę dokonania Transakcji oraz ewentualnie numer identyfikatora Transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hello Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686920, NIP: 8971842378, o kapitale zakładowym 100.000 zł. Telefon kontaktowy do administratora: +48 667 999 906, adres e-mail: biuro@hello-poland.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są również przez Partnerów, posiadających status administratora w zakresie danych osobowych potrzebnych do zakupu Biletu. Dane osobowe podane Partnerowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Partnera powierzone do przetwarzania Hello Poland na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych do przetwarzania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Partnerów dostępne są bezpośrednio u Partnera. Dane kontaktowe Partnera zamieszczone są w opisie Atrakcji Turystycznej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych.
 4. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Użytkownika i ich przetwarzania, każdy Użytkownik ma prawo do: żądania uzyskania dostępu, żądania sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Niepodanie ich uniemożliwi zawarcie Umowy o Świadczenie Usług.

 

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jako właściciel i zarządca HPL dołoży wszelkich starań, aby HPL oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Usługodawcy zakłócenia w funkcjonowaniu HPL wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia HPL w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w HPL, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nierzetelnych, nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
 5. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Partnerami. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli za pośrednictwem HPL.

 

§11

ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 i jest dostępny w ramach HPL.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
  2. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   1. decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą; lub
   2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usługobjętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 4. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: biuro@hello-poland.pl.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL https://hello-poland.pl/about/terms-of-use skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
 • Pamięć operacyjna: 512MB
 • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
 • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
 • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
 • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

 • System Operacyjny: Microsoft Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10.12 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne Android oraz iPhone
 • Przeglądarka internetowa: Firefox 60 i wyżej, Chrome 64 i wyżej, Safari 12 i wyżej
 • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

 

Zapisz się
do newslettera